معرفی پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت برد

پروفیل های گالوانیزه Mاز ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۷ میلیمتر تولید می شود و برای کنترل تغییرات ابعادی پنل های سیمانی در محل درز بین ورق های سمنت برد استفاده می گردد

این پروفیل از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۷ میلیمتر تولید می شود و برای کنترل تغییرات ابعادی پنل های سمنت برد که بر اثر تغییرات دما و رطوبت پدید می آیند ، در محل درز بین پانل ها استفاده می گردد. در صورت استفاده از این پروفیل ، درز بین ورق های سمنت برد به صورت نمایان باقی خواهد ماند که برای پوشش این درز ، می توان از پروفیل گالوانیزهAاستفاده نمود.
پروفیل گالوانیزهMبا دو عرض متفاوت ۸۰ و ۱۱۰ میلیمتر تولید می شود تا بتواند با جزئیات نصب گوناگون که توسط سازندگان پانل های سیمانی ارائه می شود سازگاری داشته باشد.

معرفی پروفیل های گالوانیزه

معرفی پروفیل های گالوانیزه

مقطع پروفیل گالوانیزه M مخصوص زیرسازی سمنت برد

معرفی پروفیل های گالوانیزه

نحوه نصب پانل فایبر سمنت و سازه درزبندی A بر روی سازه گالوانیزه M در نمای مدولار – مقطع

معرفی پروفیل های گالوانیزه

نحوه نصب پانل فایبر سمنت بر روی سازه گالوانیزه M در نمای مدولار

پروفیل گالوانیزه V

پروفیل گالوانیزه V از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۷ میلیمتر تولید می شود و همراه با پروفیل گالوانیزه M در زیرسازی نمای فایبرسمنت مدولار و سایدینگ …

معرفی پروفیل های گالوانیزه

این پروفیل از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۷ میلیمتر تولید می شود و همراه با پروفیل گالوانیزه Mدر زیرسازی نمای فایبرسمنت مدولار و سایدینگمورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه قیمت این سازه به طور چشمگیری از پروفیل M کمتر است ، استفاده از این پروفیل موجب کاهش هزینه زیرسازی خواهد شد.

 پروفیل های گالوانیزه

مقطع پروفیل گالوانیزه V

 

فایبر سمنت  –  خرید فایبر سمنت برد    – فروش فایبر سمنت برد

دیدگاه خود را بنویسید