معرفی پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت بردروفیل گالوانیزه M پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت برد  پروفیل گالوانیزهMاز ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۷ میلیمتر تولید می شود و برای کنترل تغییرات ابعادی پنل های سیمانی در محل درز بین ورق های سمنت برد استفاده می گردد.

معرفی پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت برد

این پروفیل از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۷ میلیمتر تولید می شود و برای کنترل تغییرات ابعادی پنل های سمنت برد که بر اثر تغییرات دما و رطوبت پدید می آیند ، در محل درز بین پانل ها استفاده می گردد. در صورت استفاده از این پروفیل ، درز بین ورق های سمنت برد به صورت نمایان باقی خواهد ماند که برای پوشش این درز ، می توان از پروفیل گالوانیزهAاستفاده نمود.
پروفیل گالوانیزهMبا دو عرض متفاوت ۸۰ و ۱۱۰ میلیمتر تولید می شود تا بتواند با جزئیات نصب گوناگون که توسط سازندگان پانل های سیمانی ارائه می شود سازگاری داشته باشد.

نمای سمنت برد

2

مقطع پروفیل گالوانیزه M مخصوص زیرسازی سمنت برد

3

نحوه نصب پانل فایبر سمنت و سازه درزبندی A بر روی سازه گالوانیزه M در نمای مدولار – مقطع

پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت برد

نحوه نصب پانل فایبر سمنت بر روی سازه گالوانیزه M در نمای مدولار

پروفیل گالوانیزه V

پروفیل گالوانیزه V از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۷ میلیمتر تولید می شود و همراه با پروفیل گالوانیزه M در زیرسازی نمای فایبرسمنت مدولار و سایدینگ …

5

این پروفیل از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۷ میلیمتر تولید می شود و همراه با پروفیل گالوانیزه Mدر زیرسازی نمای فایبرسمنت مدولار و سایدینگمورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه قیمت این سازه به طور چشمگیری از پروفیل M کمتر است ، استفاده از این پروفیل موجب کاهش هزینه زیرسازی خواهد شد.

6

مقطع پروفیل گالوانیزه V

7

نحوه نصب پروفیل گالوانیزه V بر روی پروفیل کشی آهنی و نصب پنل فایبرسمنت بر روی آن

معرفی پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت برد

نحوه استفاده از پروفیل گالوانیزه V در زیرسازی نمای فایبرسمنت

پروفیل گالوانیزه A

پروفیل گالوانیزه A که از ورق به ضخامت ۰.۵ میلیمتر تولید می گردد در محل درز بین پنل های سیمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

9
پروفیل گالوانیزه Aکه از ورق به ضخامت ۰.۵ میلیمتر تولید می گردد در  محلدرزبینپنلهایسیمانیمورداستفادهقرارمیگیرد. استفادهازپروفیل گالوانیزه Aدر نمای فایبرسمنت مدولار، علاوه بر کنترل تغییرات ابعادی پنل ها در محل درزها ، به طور چشمگیری باعث زیبایی نمای ساختمان در هنگام اجرای نمای فایبر سمنت درز-باز خواهد شد.
این پروفیل با عرض ۶۰ میلیمتر تولید می گردد تا با جزئیات نصب گوناگون که توسط سازندگان پنلهای سیمانی ارائه می گردد مطابقت داشته باشد.

10

مقطع پروفیل گالوانیزه A(مخصوص درزبندی نمای فایبرسمنت مدولار)

معرفی پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت برد

نحوه قرارگیری پروفیل گالوانیزه A در محل به هم رسیدن دو پنل جهت آب بند

معرفی پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت برد

نحوه قرارگیری پروفیل گالوانیزه A در محل به هم رسیدن دو درز قائم و افقی برای آب بندی نمای فایبر سمنت درزباز

دانلود فایل پی دی اف مقاله :

دانلودکاتالوگ

پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت برد پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت برد پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت برد

واحد تحقيق و توسعه شركت رزين چوب راش موفق به توليد محصول جديدي به نام کنامیت( فايبر سمنت برد ) گرديده است.هدف از توليد صنعتي پانل سيمان اليافي در جهت صنعتي سازي ساختمان و دورشدن از ساخت و ساز سنتي مي باشد كه باعث حذف كارهاي اضافي شده و موجب سبك سازي ساختمان مي گردد.

ثبت سفارش

کنامیت

فایبر سمنت

پانل سیمانی

دیدگاه خود را بنویسید