واژه های عمومي در ساختمان

واژه های عمومي در ساختمان ۱-بتن مگر :براي بدست آوردن سطح صاف و محـكم در حدود ۱۰ سانتي متر بتن مگر استفاده میشود.

۲-ديوار زيرزمين :هر قسمت از ساختمان كه پايين تر از سطح زمين ساخته شود اصطلاحا به آن زيرزمين میگویند.

معمولا قسمتهاي ساختمان كه اهمیت کمتری دارند در زيرزمين ساخته مي شود

مانند انبارها ، پاركينگ ها و موتورخانه ها.نظر به اينكه ديوارهاي خارجي و جانبي زيرزمين با خاك در تماس است

اگر در موقع ساختن رعايت اصول فني در آن به عمل نيايد هميشه رطوبت به داخل زيرزمين نفوذ نموده و ايجاد مزاحمت مي نمايد

روي اين اصل در موقع ساختن ديوار زيرزمين يك لايه قيرگوني بين لايه هاي ان به كار مي بندند. تا مانع نفوذ رطوبت به داخل زيرزمين شود طريقه انداختن قيرگوني بدين ترتيب است

كه اول يك ديوار محافظ در حدود ۱۰ الي ۲۰ سانتي متر كار مي كنند و بعد روي آن سيمان كاري كرده با ماسه و سيمان و بعد دو لايه قير و يك لايه گوني به پلاستر چسپانده و بعد ديوار اصلي شروع ميشود که مانعي در برابر رطوبت قرار گيرد .

۳-ديوار سازي:

 با توجه به اينكه ابعاد آجر ۵/۵*۱۱*۲۲مي باشد در ساختمان ديوارهاي آجري را به عرض ۲۲ سانتي متر (يك آجر) ۳۵ سانتي متر(يك و نيم آجر) و يا ۴۵ سانتي متر(دوآجر) مي چينند.  ديوار در ساختمان به دو منظور ساخته مي شود .

الف) براي جدا سازي قسمت هاي مختلف ساختمان: به اين نوع ديوارها پارتيشين يا جدا كننده و يا تيغه میگویند

که ديواري است به پهناي ۵ يا ۱۰ و يا ۲۰ سانتي متر. در ضمن تيغه هاي بلند و طويل را نمي توان به ابعاد ۵ يا ۱۰ يا ۲۰ سانتي متر ساخت.

زيرا تيغه هاي ۵ يا ۱۰ سانتي متري با ابعاد زياد ايستا نیستند.

 ب) ديـوار حمال: اين نوع ديوارها كه ديوارهاي اصلي ساختمان هاي آجر مي باشند براي انتقال بار ساختمان به زمين ساخته مي شوند

و فقط در ساختمان هاي تمام آجري مورد استعمال دارند و حداقل ضخامت اين نوع ديوارها ۳۵ سانتي متر میباشد.

اين نوع ديوار علاوه بر حمال بودن عهده دار جدا سازي بين قسمتهاي مختلف ساختمان نيز مي باشند.

 ۴-هشت گير:

  چنانچه چيدن كليه قسمت هاي يك ديوار با هم ديگر ممكن نيست بهتر است آن را با سطح شيب داري چيد تا با ديوارهاي بعدي قفل بست شده و به صورت يكپارچه دربيايد .

به اين طريق ديوار چيني لاريز گفته مي شود . ممكن است براي قفل بست كردن ديوارها از هشت گير هم استفاده نمود

بدين ترتيب يك رگ در ميان تقريبا قدري كمتر از ⅛ طول آجر را به صورت زبانه از انتهاي ديوار بيرون كار مي گذارند و ديوار بعدي را به آن قفل بست مي كنند .

 نكته:چون در هنگام چيدن قسمت دوم ديوار ملات بين دو قسمت راكاملا پر نمي نمايد

و بين دو قسمت ديوار هميشه يك درز بوده و هنگام نشست هاي طبيعي ساختمان در اين قسمت ها تركهايي بر مي دارد بهتر است حتي الامكان از لاريز براي قفل بست كردن استفاده كنيم .

 ۵-ملات:

ملات ماده چسبنده اي است كه بين دو قشر از مصالح ساختمان قرار دارد آن دو قشر را به خود مي چسباند

و ملات يكي از مهمترين مصالح مصرفي در ساختمان است كه در همه جاي ساختمان به شكلهاي مختلف مصرف مي شود

به همين دليل بايد در انتخاب ملات و عيار مواد تشكيل دهنده آن دقت كافي به عمل آورد.

 خواص ملات

 ۱) ملات بايد داراي خاصيت چسبندگي باشد

 ۲) از نظر تحمل بارقدرت ملات بايد حداقل مساوي مصالح باشد كه در بين آنها قرار مي گيرد

زيرا درغيراين صورت ارزش مقاومت مصالح مصرفي را پائين مي آورد .

 ۳) ملات بايد به صورت ارزان وفراوان در دسترس باشد .

 ۴) ملات بايد خاصيت شكل پذيري داشته وبه خوبي روي ديوارپهن شده وسطح صافي ايجاد نمايد .

واژه های عمومي در ساختمان

مراحل اجراي ساختمان-۱

مراحل اجراي ساختمان-۲

 واژه های عمومي در ساختمان واژه های عمومي در ساختمان واژه های عمومي در ساختمان

دیدگاه خود را بنویسید