ترکیبات اصلی سیمان :

ترکیبات اصلی سیمان سیلیکات‌ها یعنی C۲S و C۳S ترکیبات اصلی و مهم سیمان مي باشند

و مقاومت سیمان هیدراته شده به آنان بستگی دارد.

اکسیدهای تشکیل دهنده این سیلیکات‌ ها تاثیرات مهمی روی شکل کریستالی و اتمی و خواص هیدرولیکی آ نان دارد.

حضور C۳A در سیمان مناسب نیست.

این ترکیب نقشی در مقاومت سیمان، به جز کمی در سن اولیه آن، ندارد

و بعد از سخت شدن سیمان در صورت حمله سولفاتی با تشکیل سولفوآلومینات کلسیم (اترینگایت) باعث خرابی بتن می‌شود.

ولی C۳A در فرایند تولید در ترکیب اکسیدکلسیم با اکسیدسیلیسیم سهولت ایجاد نموده  و مناسب است.

C۴AF که به میزان کمی به وجود می‌آید در مقابل سه ترکیب دیگر نقش عمده‌ای در خواص سیمان ندارد.

به هرحال این ترکیب با سنگ گج سیمان، سولفوفریت کلسیم تشکیل خواهد داد که این ماده هیدراتاسیون سیلیکات‌ها را افزایش می دهد.

ترکیبات اصلی سیمان

سمنت برد    –  فایبر سمنت  –  خرید فایبر سمنت برد    – فروش فایبر سمنت برد

دیدگاه خود را بنویسید