نمونه ای از اشتباهات در انجام پروژه فایبرسمت : ترک در گوشه های فایبرسمنت . اتفاقی که بسیار ناخوشاید است و این به دلیل عدم رعایت استاندارد ها می باشد.

نمونه ای از اشتباهات در انجام پروژه فایبرسمت

نمونه ای از اشتباهات در انجام پروژه فایبرسمت

عدم استفاده از زیرساز مناسب (V و M) و نصب روی قوطی باعث تورم و شکست فایبرسمنت در اثر تنش های داخلی باعث چنین شکلی می شود .

 اشتباهات در انجام پروژه فایبرسمت

 اشتباهات در انجام پروژه فایبرسمت

 اشتباهات در انجام پروژه فایبرسمت

عدم استفاده از زیرساز مناسبت و نصب روی قوطی باعث تورم و شکست فایبرسمنت در اثر تنش های داخلی باعث چنین شکلی میشود.

واحد تحقيق و توسعه شركت رزين چوب راش موفق به توليد محصول جديدي به نام کنامیت ( فايبر سمنت برد ) گرديده است.هدف از توليد صنعتي پانل سيمان اليافي در جهت صنعتي سازي ساختمان و دورشدن از ساخت و ساز سنتي مي باشد كه باعث حذف كارهاي اضافي شده و موجب سبك سازي ساختمان مي گردد.

 اشتباهات در انجام پروژه فایبرسمت

دیدگاه خود را بنویسید